Internetové připojení Fiber internet

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování připojení k internetu prostřednictvím sítě AgNET.cz (platné k 1.1.2012)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné podmínky pro připojení k internetu prostřednictvím sítě AgNET.cz (dále jen "všeobecné podmínky“) platí pro poskytování připojení k internetu v síti AgNET.cz, IČO: 736 77 116 (dále jen "poskytovatel")

2. Poskytované služby

2.1 Poskytovatel umožní zákazníkovi přístup do sítě Internet. Poskytované služby jsou poskytovány na území České republiky a mohou být poskytovány pouze osobám starším 18 let.

2.2 Přístup k síti AgNET.cz je umožněn po 24 hodin denně po všechny dny roku.

2.3 Poskytované služby jsou určeny výhradně pro užívání zákazníkem a bez písemného souhlasu poskytovatele nesmějí být prodány třetí straně.

3. Hlášení poruch a závad

3.1 Případné poruchy ohlašuje zákazník na tel. číslo uvedené ve smlouvě (telefonicky v prac. dny od 8:00 do 18:00, SMS nepřetržitě), nebo na e-mailovou adresu která je k dispozici na www.agnet.cz , nebo osobně v kanceláři AgNET (Žižkova 89, Stříbro). Otevřeno dle platné otevírací doby uvedené v kanceláři. Poskytovatel odstraní tyto poruchy, v rámci technických a provozních možností do 3 pracovních dnů.
Tvar SMS: číslo smlouvy, adresa, popis závady.

4. Ochrana dat

4.1 Poskytovatel i zákazníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích týkajících se důležitých podmínek smlouvy a informacích získaných v průběhu jednání i při realizaci smlouvy.

4.2 Veškeré informace uvedené v bodě 4.1 mohou být poskytnuty třetím osobám jen případech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohodě.

4.3 Pokud se poskytovatel při poskytování služby dozví jakékoliv důvěrné informace o zákazníkovi, nebudou tyto zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu zákazníka případně nebude umožněno zneužití v jeho neprospěch. Toto neplatí o informacích statistické povahy a o informacích jejichž zadržování by odporovalo platným právním předpisům.

4.4 Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu týkající se obsahu informací, procházející jeho sítí. Poskytovatel není zodpovědný za žádné škody způsobené zákazníkovi v důsledku použití jeho sítě, tím se rozumí i ztráta nebo poškození dat v důsledku zpoždění, nedoručitelnosti, špatného doručení nebo výpadku mimo síť AgNET.cz.

4.5 Poskytovatel neručí za újmu na celistvosti a důvěrnosti přenášených dat, pokud k ní dojde mimo jeho systém. Neručí rovněž za případné škody vzniklé zákazníkovi omezením nebo znemožněním přístupu k síti.

4.6 Poskytovatel neodpovídá za přístup neoprávněných osob k informacím, přenášeným v síti, pokud k tomu nedošlo zaviněním poskytovatele.

4.7 Za oprávněný přístup k síti se považuje přístup získaný na základě přidělených IP adres, a nastavení LAN na PC zákazníka, které jsou k dispozici na http://support.agnet.cz. (Přihlašovací údaje na přední straně smlouvy.) Zákazník nesmí sdělovat toto nastavení třetím osobám.

5. Povinnosti zákazníka

5.1 Zákazník nesmí svévolně zasahovat do síťového nastavení počítače či jiných součástí připojení. V případě, že bude takový zásah při servisní opravě prokázán, je povinen zákazník uhradit jednorázový servisní poplatek 200,- Kč bez DPH.

5.2 Zákazník nesmí využít služby k přenosu informací, jejichž obsah nebo forma by byla v rozporu s právními předpisy platnými v České republice.

5.3 Použití jakýchkoliv informací získaných pomocí sítě poskytovatele je na vlastní riziko zákazníka. Poskytovatel zvláště odmítá jakoukoliv odpovědnost za kvalitu a přesnost informací takto získaných.

5.4 Síť poskytovatele smí být používána pouze podle platných právních ustanovení České republiky.

5.5 Lokální sítě připojené k síti poskytovatele musí být odpovídajícím způsobem technologicky chráněny před nepovoleným přístupem. AgNET.cz nenese odpovědnost za škody vzniklé neoprávněným přístupem.

5.6 Všechny případy neoprávněného působení v síti AgNET.cz musí být hlášeny zákazníkem neprodleně administrátorovi sítě.

5.7 Zákazník je povinen ve vlastním zájmu poskytnout poskytovateli platné kontaktní údaje a to především platný email a telefon. Při změně kontaktních údajů je zákazník povinen změny neprodleně nahlásit poskytovateli

5.8 Každý uživatel je povinen dodržovat nastavení – konfiguraci služby, zvláště pak nastavení protokolu TCP/IP.

6. Povinnosti poskytovatele

6.1 Poskytovatel je povinen poskytovat službu v souladu s těmito podmínkami a právními předpisy upravujícími poskytování takové služby.

6.2 Poskytovatel je povinen udržovat síť v provozuschopném stavu a v případě poruchy nebo výpadku zahájit bezodkladně práce na odstranění závad.

6.3 Poskytovatel je povinen oznámit účastníkovi omezení, přerušení nebo nepravidelnosti v poskytování služby, pokud jsou poskytovateli tyto skutečnosti známé předem a to formou oznámení na webové stránce.

6.4 Poskytovatel je povinen zákazníka informovat o změně všeobecných podmínek.

7. Cena za služby, jejich účtování a úhrady

7.1 Ceny za poskytované služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Platný ceník je k dispozici na internetových stánkách poskytovatele www.agnet.cz) .

7.2 Poskytovatel je oprávněn provést úpravu cen poskytovaných služeb z důvodu změny cen vstupů, v důsledku legislativních změn na základě zásahu regulátora, případně v důsledku změn celkového vývoje telekomunikačního trhu.

7.3 Splatnost měsíčního poplatku je vždy 22. den v měsíci za aktuální měsíc. Zaplacením poplatku se rozumí připsání částky na účet poskytovatele uvedený na smlouvě,případně zaplacení v hotovosti v kanceláři.

V případě nezaplacení zákazníkem v termínu splatnosti si poskytovatel vyhrazuje právo omezit či pozastavit poskytované služby. Poskytované služby budou obnoveny v plném rozsahu po zaplacení všech dlužných částek.

8. Reklamační pravidla

8.1 Povinnost hlásit závadu má zákazník. Za okamžik počátku závady se myslí okamžik, kdy zákazník oznámí poruchu na systému poskytovatele telefonicky osobně nebo emailem.

8.2 Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí služby nebo její nízkou kvalitu, pokud je to způsobeno:

8.2.1 působením vyšší moci,

8.2.2 havárií vzniklou z viny zákazníka nebo chyby v systému zákazníka

9. Omezení poskytování služeb

9.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo k omezení nebo úplnému zastavení služeb zákazníkovi v případě že zákazník narušuje stabilitu sítě AgNET.cz, tj především při zavirování počítače(ů) zákazníka nebo jiných podobných síťových útocích. Poskytovatel obnoví služby v plné výši po odstranění závad ze strany zákazníka.

10. Ukončení poskytování služeb

10.1 Poskytování služeb lze ukončit nejdéle 7 dní před koncem aktuálního měsíce a to písemně na adresu poskytovatele, mailem, nebo osobně v kanceláři poskytovatele.

10.2 Při ukončení smlouvy je bývalý zákazník povinen vrátit poskytovateli vše, co je vlastnictvím poskytovatele do 10 pracovních dnů.

10.3 V případě, že nebude vráceno zařízení podle bodu 10.2, souhlasí zákazní k s odkoupením pronajatého zařízení za cenu uvedenou v dodatku ke smlouvě.

10.4 Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost zákazníka uhradit poskytovateli veškeré dlužné částky ani oboustranná odpovědnost za případnou škodu.

10.5 Po ukončení minimální doby trvání smlouvy automaticky přechází smlouva na dobu neurčitou. Pokud zákazník ukončí smlouvu v průběhu minimální doby trvání, bude mu za každý dopočtený měsíc účtován poplatek 100 Kč bez DPH. Tím nezaniká povinnost vrátit zapůjčené zařízení dle bodu 10.2.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předcházející.

11.2 Aktuální všeobecné podmínky se nachází na webových stránkách poskytovatele (www.agnet.cz).

11.3 Uzavřená smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými dodatky podepsanými každou ze smluvních stran.


Svým podpisem zákazník stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami, že veškeré jím uvedené údaje na smlouvě jsou pravdivé. Dále také stvrzuje, že má souhlas majitele objektu-místa, kde nude nainstalováno technické zařízení. Zároveň prohlašuje, že si je vědom toho, že veškerá případná rizika plynoucí z nepravdivosti tohoto prohlášení jsou jeho závazkem vůči majiteli objektu a poskytovateli služby.